Agenda, Politiek, Prose, RMW Festival 2013

Documented Reality (ZO | SUN)

logo_RMW_groot

 

(Nederlands onder)

The Read My World festival explores the boundaries between literature and (research) journalism. The festival challenges the participating authors to present stories that go beyond the cursory headlines with which the news is generally presented to us.

But what do these stories sound like? And do they have any literary value? Or rather a journalistic one?

The literary-journalistic stories that the, in this context often mentioned author, Arnon Grunberg presents to us, do not in any way offer the reader a picture of what the author has gone through in Afghanistan. Therefore, his reports do not seem to carry the same news value as those in the newspapers. So what value do they have? A literary one? A linguistic one?

Maybe, through these stories, Grunberg is trying to show us the large gap between reality and its (linguistic) representation. In the same article, Vriezen refers to this as a ‘gaping truth deficit’. The ways in which literators try to work around this yawning deficit of truth – that is the central question in this program about documentary literature.

How do writers close the gap between reality and its (linguistic) representations? What is the effect that a text exerts? What role does the presence or absence of the writer play in socially and politically complex environments? How do writers perceive their own role in that context? How do they handle politically biased archives and sources, and to what extent is it possible to create a literary document, when the harsh reality is forcing itself on the author on a day-to-day basis?

With these questions, the writers, artists, academics, and journalists from Egypt, Palestine, and the Netherlands will examine the extent of realism and truth deficiency in (the state of) documentary literature.

SUNDAY, SEPTEMBER 15
8.30 – 10.30 PM
ENGLISH SPOKEN
MAIN STAGE

-

Het Read My World festival onderzoekt dit jaar het grensgebied tussen literatuur en (onderzoeks-)journalistiek. Het festival daagt de bijdragende auteurs uit om verhalen te presenteren die voorbijgaan aan de vluchtige headlines waarin het nieuws ons doorgaans bereikt.

Maar hoe zien die verhalen er dan uit? En hebben ze de literatuur wel iets te bieden? Of juist de journalistiek?

De literair-journalistieke verhalen die een in deze context vaak aangehaalde auteur als Arnon Grunberg ons presenteert, geven de lezer geenszins een beeld van wat de auteur in Afghanistan heeft meegemaakt. Zijn verslagen lijken daarmee niet dezelfde nieuwswaarde te hebben als die van kranten of dagbladen. Waar schuilt die waarde dan wel in? In het literaire? In de taal?

Wat Grunberg via de verhalen wellicht zichtbaar probeert te maken, is de afstand die heerst tussen de werkelijkheid en de (talige) representatie hiervan. Vriezen noemt dit in hetzelfde artikel een ‘gapend werkelijkheidstekort’. Hoe literatoren pogingen doen om dit gapende werkelijkheidstekort te omzeilen – die vraag staat centraal tijdens dit programma over documentaire literatuur.

Hoe ‘dichten’ schrijvers de kloof tussen de werkelijkheid en haar (talige) representaties? Welk effect gaat van een tekst zelf uit? Welke rol speelt de af- of aanwezigheid van de schrijver in sociaal en politiek complexe omgevingen? Hoe zien schrijvers hun eigen rol in die context? Hoe gaan zij om met politiek gekleurde archieven en bronnen, en in hoeverre valt er literair te documenteren als de werkelijkheid zich op intense wijze aan de auteur opdringt?

Met deze vragen onderzoeken de op zondag aanwezige schrijvers, kunstenaars, academici en journalisten uit Egypte, Palestina en Nederland (de status van) documenterende literatuur op haar realisme en werkelijkheidstekort.

ZONDAG 15 SEPTEMBER
20.30 – 22.30 UUR
ENGELS GESPROKEN
HOOFDPODIUM